C dating norge pharmacopoeia european online dating

Så snart kongen, som myndig, tiltrer regjeringen, avlegger han følgende ed for Stortinget: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende! Alle lover (de i § 79 unntatt) utferdiges i kongens navn, under Norges rikes segl og i følgende uttrykk: «Vi N. gjør vitterlig: at Oss er blitt forelagt Stortingets beslutning, av dato sålydende: (her følger beslutningen). Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep. Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet. »Er intet storting på den tid samlet, nedlegges eden skriftlig i statsrådet og gjentas høytidelig av kongen på første storting. 613.å gi og oppheve lover; å pålegge skatter, avgifter, toll og andre offentlige byrder, som dog ikke gjelder ut over 31. Ti har Vi antatt og bekreftet, likesom Vi herved antar og bekrefter samme som lov, under Vår hånd og rikets segl.»Regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av de saker den fremlegger. Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol. Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere. Under kongens reiser innen riket kan han overdra styret av riket til statsrådet. Endret ved grunnlovsvedtak , 1 juli 1884, vedtak , grunnlovsvedtak kunngjort ved res. Dog kan det ikke settes kortere foreldelsesfrist enn 15 år for adgangen til å gjøre ansvar gjeldende ved tiltale for Riksretten. Dette råd skal bestå av en statsminister og i det minste syv andre medlemmer. Dette skal føre regjeringen i kongens navn og på hans vegne. Dommere i Riksretten er 6 medlemmer valgt av Stortinget og de 5 etter embetsalder eldste, fast utnevnte medlemmer av Høyesterett, deriblant Høyesteretts justitiarius. Overskriften endret ved grunnlovsvedtak kunngjort ved res.

For dem som er født tidligere enn året 1971, gjelder dog denne Grunnlovs § 6 således som den ble vedtatt den 18. For dem som er født tidligere enn året 1990, gjelder likevel at mann går foran kvinne. Endret ved grunnlovsvedtak 30 juni 1891, 6 juli 1891, vedtak , grunnlovsvedtak 25 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, kunngjort ved res. Endret ved grunnlovsvedtak , 25 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, kunngjort , kunngjort ved res. Alle de som han ikke uttrykkelig antar, anses for av ham å være forkastet. Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak kunngjort ved res. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak kunngjort ved res. Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Kongen skal bo innen riket, og han må ikke uten Stortingets samtykke oppholde seg utenfor riket lenger enn seks måneder ad gangen, med mindre han for sin person vil ha tapt retten til kronen. desember i det nærmest påfølgende år, med mindre de uttrykkelig fornyes av et nytt storting;å kunne fordre enhver til å møte for seg i statssaker, kongen og den kongelige familie unntatt; dog gjelder denne unntagelse ikke for de kongelige prinser og prinsesser for så vidt de måtte bekle embeter;å utnevne fem revisorer som årlig skal gjennomse statens regnskaper og bekjentgjøre ekstrakter av dem ved trykken; regnskapene skal tilstilles disse revisorer innen seks måneder etter utgangen av det år som Stortingets bevilgninger er gitt for; samt å treffe bestemmelser angående ordningen av desisjonsmyndigheten overfor statens regnskapsbetjenter;å utnevne en person som ikke er medlem av Stortinget, til på en måte som er nærmere bestemt i lov, å føre kontroll med den offentlige forvaltning og alle som virker i dens tjeneste, for å søke å sikre at det ikke øves urett mot den enkelte borger; Endret ved grunnlovsvedtak , , 22 juni 1880, 30 juni 1891, 11 juni 1898, vedtak , grunnlovsvedtak 8 juni 1907, 24 mars 1911, kunngjort , kunngjort , kunngjort , kunngjort , kunngjort ved res. Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer. Riksretten dømmer i første og siste instans i de saker som Stortinget anlegger mot statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer for straffbart eller annet rettsstridig forhold når de har brutt sine konstitusjonelle plikter. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold. 613, opphevet ved grunnlovsvedtak kunngjort ved res. 628, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak kunngjort ved res.

Kongen må ikke motta noen annen krone eller regjering uten Stortingets samtykke, hvortil fordres to tredjedeler av stemmene. Så snart Stortinget har konstituert seg, åpner kongen eller den han beskikker, dets forhandlinger med en tale der han underretter det om rikets tilstand og de forhold som han især ønsker å lede Stortingets oppmerksomhet mot. Når Stortingets forhandlinger er åpnet, har statsministeren og statsrådene rett til å møte i Stortinget og på linje med dets egne medlemmer, dog uten å avgi stemme, delta i forhandlingene for så vidt disse holdes for åpne dører, men i de saker som forhandles for lukkede dører, bare for så vidt Stortinget måtte tilstede det. Opphevet ved grunnlovsvedtak 25 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, tilføyd igjen ved grunnlovsvedtak kunngjort ved res. 364, endret ved grunnlovsvedtak kunngjort ved res. De nærmere regler for Stortingets påtale etter denne paragraf fastsettes ved lov. De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende.

Andre embetsmenn kan bare suspenderes av kongen og skal da straks tiltales for domstolene. Men kongen kan ikke meddele annen rang eller tittel enn den som følger med ethvert embete. De sammenlagte stemmetall for hvert parti innenfor de enkelte valgdistrikter blir å dele med 1,4; 3; 5; 7 og således videre inntil stemmetallet er delt så mange ganger som det antall mandater vedkommende parti kan forventes å få. Heller ikke kan statssekretærene møte som representanter så lenge de bekler sine embeter, og de politiske rådgivere ved statsrådets kontorer kan ikke møte på Stortinget så lenge de innehar sine stillinger. Endret ved grunnlovsvedtak , 1 juli 1884, , kunngjort , 24 juni 1938 kunngjort 15 juli 1938, kunngjort , kunngjort ved res.

Men de må ikke avsettes uten etter dom og heller ikke forflyttes mot sin vilje. Ordenen fritar ingen for statsborgernes felles plikter og byrder, ei heller medfører den fortrinnsrett til statens embeter. Det parti som etter det foranstående får den største kvotient, tildeles det første mandat, mens det neste mandat tilfaller det parti som har den nest største kvotient, og således videre inntil alle mandater er fordelt. Utjevningsmandatene fordeles mellom de i utjevningen deltagende partier på grunnlag av forholdet mellom de sammenlagte stemmetall for de enkelte partier i hele riket i det øyemed å oppnå størst mulig forholdsmessighet partiene imellom. Endret ved grunnlovsvedtak 1 juli 1913 kunngjort 7 juli 1913, kunngjort , 1 juni 1976 kunngjort 18 juni 1976, kunngjort ved res.

Leave a Reply

  1. dating a french man 27-Apr-2016 03:17

    It is free but you can join premium members for .99 a month.

  2. Skype cam bitches names 20-Sep-2016 06:06

    All rail ordered for the Central Pacific Railroad was by the metric ton, 2240 pounds per ton.

  3. truyen gai sinh nam 2005 chup xxx tu suong 17-Mar-2016 12:36

    And you, blind of love, thinking about that beautiful young woman, are an easy potential victim for them.